Erhverv

Skibsliste

Vejr

Ordensreglement for Vejle Erhvervshavn

Vejle Erhvervshavns område:

Erhvervshavnen består af to områder, et søområde og et landområde.

Søområde:

Erhvervshavnen er til søs afgrænset af en linje, der går fra den nordøstligste ende af Svajebassinet, langs bøjerækkerne, tværs over sejlrenden og til det østligste hjørne af kaj 20 på sydkajen.

Sejladsen til Vejle Erhvervshavn foregår gennem det uddybede sejlløb, og her gælder Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 656 af 20/5/2020. Samme bekendtgørelse er gældende for sejlads i havneområdet, samt de særlige regler, der er nævnt i nedenfor.


Landområde:

Til lands er Vejle Erhvervshavn afgrænset ved en linje, der følger nordsiden af bebyggelsen langs Dyrskuevej, Treschowsgade og Østerbrogade. Windfeld-Hansensgade og Toldbodgade er grænsen mod vest, og i sydlig retning er det Ibæk Strandvej nr. 7, der afgrænser området.

For det sø- og landområde, der hører under Vejle Erhvervshavnen, har Kystdirektoratet efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, i henhold til Lov om Trafikhavne, stadfæstet: ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne”, jf. Bekendtgørelse nr. 1146 af 25. november 2004.


Særlige regler for sejlads

 • Sejladsen ind til Vejle Erhvershavn foregår fra Vejle Fjord ad den gravede rende, for hvilket sejlløb, de af Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 anførte bestemmelser er gældende.
 • Endvidere skal det iagttages, at skibe før afgang fra Vejle Erhvervshavn skal sikre sig, at der ikke er store skibe for indgående i den gravede rende.
 • Den maksimale fart i havnens bassin er 3 knob eller sikker styrefart, se i øvrigt Særlige bestemmelser.

På strækningen fra Skyttehusodden til Vejle Erhvervshavn er højeste tilladte fart 4 knob, jf. Bekendtgørelse nr 656 af 20. Maj 2020 §16, stk 1 afsnit 11.


Særlige regler for pullerter, kroge, ringe etc.

 • Det er ikke tilladt skibe at foretage manøvrering med trosser fastgjort til havnens fortøjningsanordninger (kroge – pullerter – ringe etc.). Disse fortøjningsanordninger (kroge – pullerter – ringe etc.) må desuden ikke udsættes for et pullerttræk der overstiger 5 ton (dynamisk træk).

Særlige ordensregler for Godshåndtering m.v.

 • Den ansvarlige for gods der ekspederes over Vejle Havns kajer, er vareejeren eller dennes repræsentant (stevedorer, skibsmægler eller agent)
 • Når plads til håndtering og/eller til oplægning af gods tildeles, skal ordregiveren meddele Vejle Havn, hvem der er rengøringsansvarlig. Hvis Vejle Havn skal udføre rengøringen for den rengøringsansvarliges regning, skal dette meddeles samtidig med tildeling af plads.

Den ansvarlige for ekspedition og oplægning af gods der losses fra skib, og/eller gods der er planlagt afskibet fra Vejle Havn, og som henlægges på kajen skal iagttage følgende regler:

 1. Der skal til enhver tid friholdes et areal med en minimums afstand på 1 meter fra kajhammer/kajkant til godsets forkant. Kajhammer rengøres, således at passage langs kajhammeren kan ske sikkert.
 2. Fortøjningsanordninger (kroge – pullerter – ringe etc.) må ikke overdækkes med gods.
 3. Ferskvandshydranter skal friholdes.
 4. Regnvandsbrønde dækkes med presenning, jutesække eller lignende for at forebygge tilstopning af brønde og afløb. Gælder specielt for løsvarer, som skærver o.l.
 5. Kajarealet og kajgaden fejes umiddelbart efter endt lastning/losning eller bortkørsel, dog senest den efterfølgende arbejdsdag kl. 1200. Arealet skal i den periode, hvor det henligger uden at være gjort rent, afmærkes, således at trafikanter ikke udsættes for fare ved at færdes på, eller i nærheden af arealet.

Rengøring

Når liggeplads tildeles til håndtering og/eller oplægning af gods, skal ordregiveren meddele Vejle Erhvervshavn, hvem der er rengøringsansvarlig. Skal Vejle Erhvervshavn udføre rengøringen, meddeles dette til Vejle Erhvervshavn, der sender en regning til den rengøringsansvarlige – prisen finder du i vores taksthæfte – Takster
 


Fritidsfartøjer

Ordensreglement for fritidsfartøjer: Se her


Gyldig fra d. 02 december 2019