Erhverv

Skibsliste

Vejr

Ordensreglement for danske erhvervshavne

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne

I medfør af § 15, stk. 1 og 2, og § 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, som ændret ved lov nr. 1221 af 27. december 2003, fastsættes efter bemyndigelse i Trafikministeriets brev af 1. oktober 2004 til Kystdirektoratet:

§ 1. Det i bilag 1 anførte »Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne« gælder for havne, der anvendes til erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer og landinger af fisk, jf. havnelovens § 1, stk. 1, inden for det område, der er fastsat i en havns individuelle ordensreglement i medfør af havnelovens § 15, stk. 2. I det individuelle ordensreglement kan der fastsættes supplerende ordensregler.

§ 2. De ordensreglementer, der tidligere er fastsat for de enkelte havne i medfør af havnelovgivningen, forbliver i kraft. Hvis disse ordensreglementer indeholder en henvisning til det ”Standardordensreglement for overholdelse af orden i danske havne”, der er bilag til Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 355 af 12. maj 1997, erstattes dette standardreglement af det standardreglement, der er anført i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 3. Overtrædelse af § 1, stk. 4, § 3, stk. 5, § 4, stk. 1-3 og 5, §§ 5-15, §§ 19-21, § 22, stk. 2, §§ 23-24, § 26, § 27, stk. 3, og § 28, stk. 3, i bilag 1 til denne bekendtgørelse straffes med bøde.

Stk. 2. Overtrædelse af supplerende regler i en havns individuelle ordensreglement straffes med bøde i det omfang, dette fremgår af reglementet. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 355 af 12. maj 1997 om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne.

Kystdirektoratet, den 25. november 2004

Jesper Holt Jensen

/Flemming Thyme

Den fulde lovtekst kan læses på Retsinformations hjemmeside