Erhverv

Skibsliste

Vejr

Fritidsfartøjer

Fritidsfartøjer har kun adgang til havne- og svajebassinet, efter at have indhentet tilladelse fra havnekontoret.

Fritidsfartøjer, der optages eller udsættes fra havnens kajer, skal umiddelbart efter optagning/udsætning fjernes fra havnens område. Fritidsfartøjer må ikke opstilles på havnens område, uden forud at have indhentet tilladelse fra havnekontoret.

Et fritidsfartøj må ikke vanskeliggøre sejladsen for erhvervsfartøjer inden for havneområdet.

Ordensreglement for Vejle Erhvervshavn

Det er ikke muligt for fritidsfartøj at fortøje eller ligge for anker udenfor lystbådehavnen, uden særlig tilladelse fra havneopsynet. PSO (Port Security Officer)/PFSO (Port Facility Security Officer) kan forlange fritidsfartøjet flyttet, og efterkommes dette ikke, kan havneopsynet kræve fritidsfartøjet flyttet for ejerens regning og risiko. 

  • Isætning eller optagning af lystbåde fra kajanlæg ved havne- og svajebassinet må kun ske efter tilladelse, indhentet fra havnekontoret.
  • Lystbåde skal straks efter søsætning fjernes fra havnen.
  • Lystbåde må kun henligge for isætning eller optagning ved anvist kajanlæg, da de ikke på noget tidspunkt må være til hinder eller gene for skibsfarten.
  • Lystbåde må ikke på noget tidspunkt henligge ubemandet i havne- eller svajebassinet. 
  • Lystbåde skal vige for skibsfarten til og fra Vejle Erhvervshavn, således at eventuel kollision kan undgås.

Se desuden Vejle Lystbådehavns hjemmeside for oplysninger om anløb af fritidsfartøjer.